Dijabetes, sada rasvetljen.

Nije uvek lako kontolisati dijabetes, voditi beleške o svim rezultatima merenja glukoze u krvi i razumeti kako različite aktivnosti utiču na njih. Zar ne bi bilo sjajno osloboditi se dela tereta kontrole dijabetesa pomoću sistema koji može da vam pomogne da razumete kako svakodnevne aktivnosti utiču na vrednosti šećera u krvi?
Sada je pravi trenutak. Aparat CONTOUR®PLUS ONE i aplikacija CONTOUR®DIABETES se povezuju bežičnim putem kako bi uradili upravo to.
Otkrijte više o dijabetesu.

Za sve dodatne informacije nazovite nas na telefon 011 304 77 44 ili pošaljite e-poruku na office@medinic-b.com

  • Play the video

Preuzmite aplikaciju

Opšti uslovi

Pristup i korišćenje ove web stranice podležu sledećim uslovima. Molimo da ne koristite ovu web stranicu ako se ne slažete s ovim uslovima. Ovu web stranicu razvila je kompanija Ascensia Diabetes Care Holdings koja je i održava. Zadržavamo pravo ukidanja ili delimične ili promene ove web stranice u celosti ili Opštih uslova upotrebe, Opštih uslova i Uslova prodaje i distribucije. Molimo imajte na umu da navedene promene možemo uraditi prema vlastitom nahođenju i bez prehodnog obaveštenja. Upravo zato vas moramo zamoliti da pri sledećem korištenju ove web stranice ponovno pogledate opše uslove zbog mogućih promena ili dodataka. 

Predaja na upotrebu i korišćenje

Svi objavljeni detalji, dokumenti i ilustracije na ovoj web stranici isključivo su vlasništvo kompanije Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Odobrava se korištenje navedenog uz uslov da je prikazana odgovarajuća oznaka autorskog prava na svim kopijama, da je uptreba isključivo za lične potrebe, da se navedeno ne koristi u komercijalne svrhe, da navedeno nije menjano ni na koji način te da se sve ilustracije s web stranice koriste uz prateći tekst. 

Zaštitni znakovi i autorska prava

Svi nazivi proizvoda koji su napisani velikim štampanim slovima ili na neki drugi način označeni na ovim web stranicama zaštitni su znakovi kompanije Ascensia Diabetes Care Holding AG, njenih ogranak, povezanih društava, davaoca licenci ili udruženih poslovnih partnera. Svaka neovlašćena upotreba zaštitnih znakova ili drugih materijala je izričito zabranjena i predstavlja povredu autorskog prava, povredu zakona o zaštitnim znakovima ili povredu nekih drugih industrijskih prava vlasništva. 

Ograničena odgovornost

Kompanija Ascensia Diabetes Care Holdings AG je prikupila sve objavljene informacije na ovim web stranicama koristeći interne i eksterne izvore, a prema svom najboljem saznanju i uverenju i profesionalnoj praksi. Nastojimo neprestano proširiti i ažurirati te informacije. Informacije na ovoj web stranici služe isključivo predstavljanju kompanije Ascensia Diabetes Care Holdings AG i njenih proizvoda i usluga. Međutim, ne dajemo nikakvu garanciju, bilo izričito ili prećutno, za potpunost i tačnost informacija na ovoj web stranici. Molimo vas da imate na umu da ove informacije, iako tačne na dan kada su objavljene, mogu biti zastarele. Stoga vam preporučujemo da proverite svaku informaciju koju pročitate na ovoj web stranici pre nego što je upotrebite u bilo kom obliku. Saveti dati na ovoj web stranici ne oslobađaju vas potrebe za ličnom proverom naših poslednjih preporuka - posebno naših sigurnosnih podataka i tehničkih specifikacija – i naših proizvoda, s prikazom njihove podobnosti za predviđene procese i namene. Ukoliko su vam potrebni bilo kakvi saveti ili instrukcije u vezi sa korišćenjem naših proizvoda ili usluga, molimo da nam se direktno obratite. Pristupanjem ovom sajtu, korisnici ovih web stranica izjavljuju da su saglasni s činjenicom da koriste pristup ovim web stranicama i njegovom sadržaju na sopstveni rizik. Niti Ascensia Diabetes Care Holdings AG, niti treće osobe uključene u pisanje, izradu iI isporuku ove web stranice ne mogu se smatrati odgovornima za štetu ili povredu nastalu zbog pristupa ili nemogućnosti pristupa ovim web stranicama, te zbog korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ove web stranice, oslonili na informacije date na ovoj stranici. 

Web stranice trećih lica

Ova web stranica sadrži linkove/reference za web sajtove trećih lica. Obezbeđujući takve linkove, Ascensia Diabetes Care Holdings AG ne daje svoje odobrenje za njihov sadržaj. Niti Ascensia Diabetes Care Holdings AG prihvata ikakvu odgovornost za dostupnost sadržaja na tim web stranicama, niti preuzima odgovornost za štetu ili povredu nastalu kao rezultat korišćenja tih sadržaja, u bilo kom obliku.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG ne daje nikakve garancije da povezane stranice pružaju informacije bilo kojeg kvaliteta. Linkovi ka drugim web stranicama obezbeđene su isključivo radi jednostavnosti. Korisnici pristupaju takvim web stranicama na vlastitu odgovornost. Izbor linkova ne treba ni na koji način da ograniči korisnike samo na povezane stranice. 

Podaci koje vi dostavljate

Korisnik/-ca ove web stranice u potpunosti je odgovoran za sadržaj i istinitost podataka koje dostavi kompaniji Ascensia Diabetes Care Holdings AG, kao i za nekršenje bilo kakvih prava treće osobe koja mogu biti uključena u te podatke. Korisnik/-ca daje svoje odobrenje kompaniji Ascensia Diabetes Care Holdings AG da čuva te podatake kao i da ih koristi za statističke analize ili bilo koju drugu poslovnu namenu, osim u slučaju kada podaci uključuju lične podatke, potpunije od matičnih podataka ili podataka o upotrebi. Posebno, Ascensia Diabetes Care Holdings AG ima pravo koristiti sadržaj takvih poruka, uključujući ideje, izume, kopije, tehnike i ekspertize sadržane u njima, u bilo koju svrhu, kao što je razvoj, proizvodnja i/ili marketing proizvoda i usluga, kao i reprodukciju takve informacije te ih učiniti dostupnima trećim osobama bez ikavih ograničenja. 

Međunarodni korisnici

Ovu web stranicu proverava, razrađuje i ažurira kompanija Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Predviđena je za korištenje u regiji Jugoistočna/Južna Europa i Srednji Istok. Međutim, Ascensia Diabetes Care Holdings AG ne garantuje da su podaci ponuđeni na ovoj stranici tačni za ceo svet, a pogotovo da će proizvodi i usluge biti dostupni u jednakoj meri, u jednakoj veličini, ili pod istim uslovima u svetu. Ako posećujete ovu stranicu ili skidate sadržaj, molimo obratite pažnju da je vaša odgovornost da se obezbedite da postupate u skladu da lokalnim zakonima koji su na snazi u vašoj državi. 

Prodaja proizvoda kompanije Ascensia

Naši se proizvodi prodaju u skladu s trenutnom verzijom Opštih uslova prodaje i distribucije

Apple i logotip Apple predstavljaju robne marke kompanije Apple Inc. u SAD-u i drugim zemljama. App Store je servisna marka kompanije Apple Inc. Google Play i logotip Google Play su robne marke kompanije Google Inc. Bluetooth® slovni znak i logotipi predstavljaju registrovane robne marke kompanije Bluetooth SIG, Inc., a kompanija Ascensia Diabetes Care ove znakove koristi na osnovu licence. Sve druge robne marke pripadaju njihovim vlasnicima.

© Copyright 2024 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Sva prava zadržana.

Datum pripreme: Jul 2016. Šifra: G.DC.07.2016.46124